We staan op straat!

Waar we jaren tegen vochten, is gebeurd. We zijn dakloos. Alle activiteiten zullen hoe dan ook doorgaan. Daarvoor zijn we te trots. We zorgen nu voor korte-termijn oplossingen en gaan dan aan de slag met de lange termijn. Het artikel op 1limburg vind je hier en dit is het artikel op Maastricht Gezien.

Dit is de verklaring zoals deze ook naar de pers werd verstuurd:

Het ondenkbare heeft toch plaats gevonden, vanaf morgen is de Verkennersband dakloos. Ondanks het feit dat de woningcoöperatie Servatius geen korte termijn plannen heeft met het gebouw van de Verkennersband en ook grote moeite heeft om het pand te verkopen volharden zij in hun koppigheid om tot ontruiming over te gaan. Een laatste poging tot mediation en/of een eventuele koop of partiële koop van het gebouw is dan ook van de hand gewezen.

Op 18 maart heeft de rechter geoordeeld dat de Maastrichtse Verkennersband binnen veertien dagen na betekening van het vonnis het gehuurde dient te ontruimen. Verder heeft de rechter verklaart voor recht, dat op Servatius een inspanningsverplichting tot herhuisvesting rust. Helaas heeft de uitspraak van de Rechter geen schorsende werking. Inmiddels heeft Servatius een deurwaarder het vonnis laten betekenen. De Maastrichtse Verkennersband (MVB) heeft het gebouw inmiddels ontruimd en voor 27 mei om 13.00 uur zullen de sleutels worden overhandigd.

De Verkennersband staat nu letterlijk op straat in afwachting hoe Servatius invulling gaat geven aan haar inspanningsverplichting tot herhuisvesting van de MVB. We verwachten dus ook dat zij deze naar eer en geweten zullen invullen.

De leerlingen en de twee jeugdorkesten van de MVB krijgen tijdelijk les in leslokalen van de basisschool Sint Oda. Voor de show- en Marchingband is er geen oplossing. We zijn bezig om allerlei korte-termijn acties in gang te zetten om zo onze dagelijkse activiteiten draaiende te houden. De Band zal hoe dan ook al haar activiteiten voortzetten. De lessen gaan gewoon onveranderd door, net zoals de repetities van al onze gelederen. Dit vereist natuurlijk veel flexibiliteit van onze leden omdat we nu afhankelijk zijn van tijdelijke oplossingen.

De Maastrichtse Verkennersband